Hop direkte til indhold

Gældende version af 2021

Elvstrøm Sails A/S · Paul Elvstrøms Vej 4 · DK-6200 Aabenraa · +45 73 62 48 00 · info@elvstromsails.com · www.elvstromsails.com

1. Anvendelse

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Salgs- og Leveringsbetingelserne”) finder anvendelse for alle produkter tilbudt, solgt og leveret af Elvstrøm Sails A/S (”Sælger”) og bestilt, købt og leveret til den respektive kunde (”Køber”), i det omfang Salgs- og Leveringsbetingelserne ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem Sælger og Køber.

1.2. Sælgeren udleverer Salgs- og Leveringsbetingelserne til Køber, og Salgs- og Leveringsbetingelserne skal være tilgængelige på Sælgers hjemmeside: http://www.elvstromsails.com/.

1.3. Køber accepterer, at Salgs- og Leveringsbetingelserne finder anvendelse, og Køber er forpligtet til at gennemlæse Salgs- og Leveringsbetingelserne.

2. Tilbud, ordre og accept

2.1. Medmindre andet udtrykkeligt er anført på tilbuddet, er alle tilbud gældende i 28 dage fra den angivne dato på tilbuddet. Såfremt Køber ikke accepterer tilbuddet inden for denne frist, er det bortfaldet.

3. Priser og levering

3.1. Medmindre andet er aftalt, er de anførte priser eksklusive moms og andre lovpligtige afgifter og/eller gebyrer.

3.2. Forventet leveringstid angives i tilbuddet eller ordrebekræftelsen.

3.3. Såfremt den forventede leveringsfrist ikke kan overholdes, skal Sælger give meddelelse til Køber herom. Sælger har intet ansvar som følge af levering, som sker senere end til den forventede leveringstid.

3.4. En ordre kan kun annulleres af Køber ved skriftligt samtykke fra Sælgeren.

3.5. Alle priser er afgivet med forbehold for valutaændringer, uforudsete prisstigninger på råvarer samt andre uforudsete prisstigninger. Sælger underretter Køber om prisændringen og dens årsager. Prisændringer der er til gavn for Køber skal ske uden forudgående varsel. Køber har ret til at annullere aftalen med 30 dages skriftligt varsel, hvis ændringerne i priserne er væsentlige.

3.6. Ved afhentning af produkterne skal den aftalte uge for afhentning overholdes, idet Sælger i modsat fald må afsende varen som følge af pladsproblemer.

3.7. Levering af produkter sker ab fabrik, og forsendelsesomkostninger afregnes separat for Købers regning.

4. Betaling

4.1. Såfremt Køber ikke betaler rettidigt, er Sælger berettiget til, fra forfaldsdagen, at beregne morarenter med 2% pr. påbegyndt måned og tillægge rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker.

4.2. Undlader Køber at modtage bestilte varer på det aftalte leveringstidspunkt, er Køber desuagtet forpligtet til at betale købesummen, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen.

5. Ejendomsforbehold

5.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de solgte produkter indtil fuld betaling af købesummen, med tillæg af eventuelle renter og omkostninger, har fundet sted. Køber forpligter sig til ikke at foretage nogen dispositioner, der kan kompromittere eller forringe Sælgers ejendomsforbehold.

6. Erstatning

6.1. Såfremt Køber hæver aftalen i henhold til Punkt 3, har Køber under ingen omstændigheder ret til erstatning for nogen former for eventuelle konsekvenstab eller indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til tab for dækningskøb, tabte markedsføringsfordele, profittab eller tab af muligheden for at anvende produktet.

6.2. Såfremt Køber ikke hæver aftalen i henhold til Punkt 3 og modtager produkterne, har Køber ikke ret til nogen erstatning fra Sælger.

7. Garanti og ansvar for mangler

7.1. Det er Købers ansvar at besigtige produkterne ved modtagelse og omgående reklamere over potentielt defekte eller mangelfulde produkter. Køber skal skriftligt oplyse Sælger om sådanne mangler og/eller defekter uden ugrundet ophold fra den dato, Køber blev bekendt med dem eller burde have været blevet bekendt med dem. Undlader Køber at gøre dette, mister Køber sin ret til at fremsætte et krav mod Sælger.

7.2. Sælger er berettiget til efter eget valg at ombytte eller afhjælpe fejl ved leverede varer indenfor en periode på 6 måneder fra leveringsdatoen.

7.3. Efter 24 måneder fra leveringsdatoen har Sælger intet ansvar for det leverede.

7.4. Sælgeren giver en udvidet garanti for EPEX membran sejl. Sælger yder en tre-års garanti mod delaminering af membranen forårsaget af en produktionsfejl. Hvis en delaminering opstår indenfor de første to år, erstatter Sælger sejlet fuldt ud, hvis der er tale om en produktionsfejl. Fra det tredje års brug modregnes ibrugtagningen af sejlet. Erstatningen reduceres med 30% af den oprindelige pris i det tredje år.

7.5. Sælger bærer intet ansvar, såfremt Køber selv eller via tredjemand foretager indgreb eller ændringer i de leverede produkter. I det tilfælde bortfalder enhver reklamationsret overfor Sælger og garanti fra Sælger på de leverede produkter.

7.6. Sælger har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance udover det i det ovennævnte beskrevne. Sælger er således ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab, manglende mulighed for at benytte produktet eller andre indirekte tab.

7.7. Alle reparationsarbejder skal ydes på Sælgers service points eller produktionsfaciliteter. Køber bærer alle omkostninger til fragt forbundet hermed. Sælger er ikke forpligtet til at udlåne produkter til erstatning for de produkter, der er under reparation.

8. Risikoens overgang

8.1. Risikoen for de leverede produkter skal i alle tilfælde, herunder ved brand, tyveri og lignende, overgå til Køber fra det tidspunkt, hvor faktisk levering er sket, uanset om dette tidspunkt ligger før eller efter den aftalte leveringstid.

8.2. Undlader Køber at afhente eller modtage leverancen efter det aftalte leveringstidspunkt, overgår risikoen for de købte produkter til Køber på det tidspunkt, Sælger tilbyder levering.

8.3. Såfremt Sælger påtager sig forsendelse, sker dette for Købers regning og risiko. Overgivelse af købte produkter til selvstændig fragtfører anses for levering.

8.4. Dette punkt 8 skal ikke have nogen indflydelse på Sælgers ejendomsforbehold i henhold til punkt 5.

9. Ansvarsfrihed og force majeure

9.1. De forhold, der er nævnt i punkt 9.2. medfører ansvarsfrihed, såfremt disse indtræder efter ordrebekræftelsen og forhindrer eller udskyder dens opfyldelse.

9.2. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over (”force majeure”), såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktion, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved - eller forsinkelse af - leverancer fra underleverandører.

9.3. Sælger er kun ansvarlig for personskade, såfremt det bevises, at skaden skyldes forsæt eller uagtsomhed fra Sælger.

9.4. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre relateret til salg og/eller levering af de bestilte produkter.

9.5. Sælgers produktansvar er ved hver enkelt skade begrænset til kr. 100.000 ved driftsskade og kr. 1.000.000 ved personskade pr. skadebegivenhed, hvor hvert ordrenummer skal udgøre et produkt. I øvrigt begrænses Sælgers ansvar til den dækning, som Sælgers produktansvarsforsikringsselskab dækker (eksklusiv eventuel selvrisiko).

10. Lovvalg og værneting

10.1. Aftalen samt ethvert krav eller tvist, som måtte opstå i forbindelse hermed samt Køber og Sælgers samhandel i øvrigt, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal være underlagt og afgøres efter dansk ret og afgøres ved Sø- og Handelsretten i København som første instans.